Tìm kiếm 

÷ Giáo dục - Đào tạo
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Địa chỉ
11 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM
Điện thoại
(84.8) 829 5258
Fax
(84.8) 829 5092
Email
Địa chỉ web


    Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Lĩnh vực đào tạo :

    Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Điện tử, Tin học và Quản trị kinh doanh ở các bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

    Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội.

    Cơ sở có 5 khoa đào tạo, 7 phòng và 1 trung tâm. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và quản trị kinh doanh.

    Các Khoa thực hiện chức năng đào tạo bao gồm: Khoa Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2. Những Khoa này thực hiện chương trình đào tạo trong lĩnh vực Điện tử, Công nghệ thông tin, Viễn thông và Quản trị kinh doanh.

Lĩnh vực khoa học công nghệ :

    Tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học - công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tổng công ty.

    Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tổng công ty, phục vụ nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.

    Tiến hành các hoạt động dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định về mặt khoa học công nghệ các dự án công trình của Tổng công ty, của Nhà nước và các thành phần kinh tế, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học .